WebSiteLibrary Україна   |   Мова:
Джерело веб-сайтів і відомості про домени

Ім'я веб-сайту: Äèåòîëîãèÿ, áåñïëàòíàÿ êîíñóëüòàöèÿ ïî äèåòîëîãèè, äèåòàì, èëè êàê ïîõóäåòü

Url-адреса: http://www.dietolog.com.ua  

Опис: Ñîçäàâàÿ ýòîò ðåñóðñ, ìû ïðåñëåäîâàëè ñëåäóþùèå öåëè: ïîìî÷ü Âàì ðàçîáðàòüñÿ â ìîðå ðàçíîîáðàçíûõ äèåò, è âûáðàòü, ïðèìåíèòü òó åäèíñòâåííóþ, êîòîðàÿ ïîäîéäåò è ïîìîæåò Âàì, êðîìå ýòîãî äàòü Âàì èíôîðìàöèþ î ðåøåíèè ðàçíîîáðàçíûõ ïðîáë
Ключові слова: Ïèùà ïðè îòðàâëåíèè, êàê ïîõóäåòü, ïîõóäåíèå, äèåòû êàê ïîõóäåòü, ïîõóäåòü, ñîâåòû êàê ïîõóäåòü, äèåòà äëÿ ïîõóäåíèÿ, ïîõóäàíèå, äèåòà ïîõóäåíèå, èçáûò
Кодування: windows-1251;
Мова: ru

Знімок екрану для dietolog.com.ua:
Знімок екрану для dietolog.com.ua
>> Перейти на веб-сайт dietolog.com.ua <<

IP-адреса 1: 89.111.170.132
Ім'я хоста: 89.111.170.132
Сервер імен 1: ns3.host.com.ua
Сервер імен 2: ns1.host.com.ua
Сервер імен 3: ns2.host.com.ua
Мережа: GPT-PHONE-NET
Хостинг: Garant-Park-Telecom, Ltd.


Інформація про веб-сайт dietolog.com.ua:
 • Швидкість веб-сайту:
 • Розмір домашньої сторінки: 46.56 KB

 • Pagerank: 4

 • Вхідні посилання (за даними Google): 15
 • Вхідні посилання (за даними Alexa): 275

 • Сторінки в індексі Google : 64.600
 • Сторінки в індексі Bing: 6

 • Розташування у всесвітній таблиці веб-сайтів: 517.231

 • Категорія Dmoz: Здоровье/Снижение веса

 • Розташування веб-сайту:
  Росія
  Геолокація не може бути точною


  Історичні дані пошукової оптимізації для веб-сайту dietolog.com.ua (1):

  ДатаHP SizeШвидкістьIP-адресаPRВхідні посиланняІндексовані сторінкиDmoz#
  GoogleAlexaGoogleBing
  13-09-201246.56 KB2/589.111.170.13241527564.6006Так517.231


  Подібні веб-сайти: • RedTramGoogle українською


  Відомості Whois для веб-сайту dietolog.com.ua:
  dietolog.com.ua domain lookup results from whois.ua server:
  
  domain:   dietolog.com.ua
  admin-c:  TP155-UANIC
  tech-c:   XOCT-UANIC
  status:   OK-UNTIL 20140113175644
  dom-public: NO
  nserver:  ns1.host.com.ua
  nserver:  ns2.host.com.ua
  nserver:  ns3.host.com.ua
  mnt-by:   XOCT-UANIC (ua.host)
  remark:   HOST.com.ua client
  created:  0-UANIC 20060113175644
  changed:  XOCT-UANIC 20130114093342
  source:   UANIC
  nic-handle: TP155-UANIC
  remark:   Whois privacy protection service
  remark:   http://hostmaster.ua/priv.html
  e-mail:   tp155-uanic@priv.uanic.ua
  mnt-by:   NONE
  source:   UANIC
  nic-handle:   XOCT-UANIC
  organization:  Ukraine-Host Ltd.
  organization:  ООО "Украина-Хост"
  organization:  ТОВ "Україна-Хост"
  address:    Жилянська, 30а
  address:    01033 КИЇВ
  address:    UA
  address:    Zhilyanskaya, 30а
  address:    01033 KIEV
  address:    UA
  phone:     +380 (44) 5933220
  fax-no:     +380 (44) 5835537
  e-mail:     hostmaster@host.com.ua
  url:      http://hc.ua
  org-id:     33778836
  mnt-by:     NONE
  changed:    XOCT-UANIC 20121224101754
  source:     UANIC
  
  


  Нещодавно перевірені веб-сайти:  •  novakom.com.ua  •  joymylife.org.ua  •  gai.org.ua  •  ostparts.com.ua  •  iobit.com  •  doe.com.ua  •  chatinet.zp.ua  •  online-allsports...  •  wifilan.lg.ua  •  aku.gov.ua  •  detecddonetsk.com.ua  •  umsa.edu.ua  •  airgun.org.ua  •  treasury.gov.ua  •  sop.com.ua  •  0564.ua  •  peoplenet.ua  •  iname.ua  •  alfabank.ua  •  sips.gov.ua  •  gadyachgas.at.ua  •  kosmodrom.ua  •  prom.ua  •  mladenec.at.ua  •  polemika.com.ua  •  allmart.dp.ua  •  igo.com.ua  •  dvs.gov.ua  •  novostoy.com.ua  •  ukrpost.net