WebSiteLibrary Україна   |   Мова:
Джерело веб-сайтів і відомості про домени

Ім'я веб-сайту: Óëèêñ ÐÀ: ðåêëàìà - ïîëíûé êîìïëåêñ óñëóã

Url-адреса: http://www.uliks.kiev.ua  

Опис: Ðåêëàìíîå àãåíòñòâî Óëèêñ, ïîëíûé êîìïëåêñ ðåêëàìíûõ óñëóã: ðåêëàìà â ïðåññå, ðåêëàìà íà ðàäèî, ðåêëàìà â ìåòðî, íàðóæíàÿ ðåêëàìà, ïîëèãðàôèÿ, èíòåðíåò-ðåêëàìà, âåá-äèçàéí.
Ключові слова: ðåêëàìíîå àãåíòñòâî ðåêëàìà â ïðåññå óñëóãè ðåêëàìû Êèåâ ðàçìåñòèòü ðåêëàìó ðåêëàìà óñëóãè çàêàçàòü ðåêëàìó ðàçìåùåíèå ðåêëàìû ïðåññà ðåêëàìíîå àãåíòñòâî ïîëíîã
Кодування: windows 1251

Знімок екрану для uliks.kiev.ua:
Знімок екрану для uliks.kiev.ua
>> Перейти на веб-сайт uliks.kiev.ua <<

IP-адреса 1: 91.200.40.6
Ім'я хоста: h06.hvosting.ua
Сервер імен 1: ns1.h06.hvosting.ua
Сервер імен 2: ns2.h06.hvosting.ua
Мережа: HVOSTING-NET
Хостинг: PE Konstantin Vladimirovich Kravchenko


Інформація про веб-сайт uliks.kiev.ua:
 • Швидкість веб-сайту:
 • Розмір домашньої сторінки: 15.58 KB

 • Pagerank: 1

 • Вхідні посилання (за даними Google): 0
 • Вхідні посилання (за даними Alexa): 7

 • Сторінки в індексі Google : 0
 • Сторінки в індексі Bing: 0

 • Розташування веб-сайту:
  Україна
  Геолокація не може бути точною


  Історичні дані пошукової оптимізації для веб-сайту uliks.kiev.ua (1):

  ДатаHP SizeШвидкістьIP-адресаPRВхідні посиланняІндексовані сторінкиDmoz#
  GoogleAlexaGoogleBing
  26-10-201315.58 KB5/591.200.40.610700Ні--


  Відомості Whois для веб-сайту uliks.kiev.ua:
  uliks.kiev.ua domain lookup results from whois.ua server:
  
  domain:      uliks.kiev.ua
  dom-public:    NO
  registrant:    kv-ul209-1
  admin-c:     kv-ul209-1
  tech-c:      hvost
  mnt-by:      ua.hvosting
  nserver:     ns2.h06.hvosting.ua
  nserver:     ns1.h06.hvosting.ua
  status:      ok
  created:     2000-10-25 00:00:00+03
  modified:     2013-09-22 12:13:32+03
  expires:     2014-06-01 00:00:00+03
  source:      UAEPP
  registrar:    ua.hvosting
  organization:   Kravchenko Konstantin
  organization-loc: ФОП Кравченко К.В.
  url:       http://hvosting.ua
  city:       Kyiv
  country:     UA
  source:      UAEPP
  contact-id:    kv-ul209-1
  person:      n/a
  person-loc:    Рекламное агентство "Уликс"
  organization-loc: Рекламное агентство "Уликс"
  e-mail:      evgeniya_petrik@mail.ru
  country:     UA
  address-loc:   Терещенковская 21
  address-loc:   КИЕВ
  postal-code-loc: 01004
  country-loc:   UA
  phone:      +380.442465860
  fax:       +380.442352173
  mnt-by:      ua.hvosting
  status:      ok
  status:      linked
  created:     2013-02-01 00:30:55+02
  source:      UAEPP
  contact-id:    kv-ul209-1
  person:      n/a
  person-loc:    Рекламное агентство "Уликс"
  organization-loc: Рекламное агентство "Уликс"
  e-mail:      evgeniya_petrik@mail.ru
  country:     UA
  address-loc:   Терещенковская 21
  address-loc:   КИЕВ
  postal-code-loc: 01004
  country-loc:   UA
  phone:      +380.442465860
  fax:       +380.442352173
  mnt-by:      ua.hvosting
  status:      ok
  status:      linked
  created:     2013-02-01 00:30:55+02
  source:      UAEPP
  contact-id:    hvost
  person:      SPD Kravchenko K.V.
  organization:   SPD Kravchenko K.V.
  e-mail:      hostmaster@hvosting.ua
  address:     P.O. Box 265 Kiev - 222
  address:     KYIV
  postal-code:   02222
  country:     UA
  country-loc:   UA
  phone:      +380.444981748
  mnt-by:      ua.hvosting
  status:      ok
  status:      linked
  created:     2005-12-29 00:00:00+02
  modified:     2011-11-23 13:11:48+02
  source:      UAEPP
  
  


  Нещодавно перевірені веб-сайти:  •  gai.org.ua  •  ostparts.com.ua  •  iobit.com  •  doe.com.ua  •  chatinet.zp.ua  •  online-allsports...  •  wifilan.lg.ua  •  aku.gov.ua  •  detecddonetsk.com.ua  •  umsa.edu.ua  •  airgun.org.ua  •  treasury.gov.ua  •  sop.com.ua  •  0564.ua  •  peoplenet.ua  •  iname.ua  •  alfabank.ua  •  sips.gov.ua  •  gadyachgas.at.ua  •  kosmodrom.ua  •  prom.ua  •  mladenec.at.ua  •  polemika.com.ua  •  allmart.dp.ua  •  igo.com.ua  •  dvs.gov.ua  •  novostoy.com.ua  •  ukrpost.net  •  odpa14.gov.ua  •  nevsedoma.com.ua