WebSiteLibrary Україна   |   Мова:
Джерело веб-сайтів і відомості про домени

Ім'я веб-сайту: Óëèêñ ÐÀ: ðåêëàìà - ïîëíûé êîìïëåêñ óñëóã

Url-адреса: http://www.uliks.kiev.ua  

Опис: Ðåêëàìíîå àãåíòñòâî Óëèêñ, ïîëíûé êîìïëåêñ ðåêëàìíûõ óñëóã: ðåêëàìà â ïðåññå, ðåêëàìà íà ðàäèî, ðåêëàìà â ìåòðî, íàðóæíàÿ ðåêëàìà, ïîëèãðàôèÿ, èíòåðíåò-ðåêëàìà, âåá-äèçàéí.
Ключові слова: ðåêëàìíîå àãåíòñòâî ðåêëàìà â ïðåññå óñëóãè ðåêëàìû Êèåâ ðàçìåñòèòü ðåêëàìó ðåêëàìà óñëóãè çàêàçàòü ðåêëàìó ðàçìåùåíèå ðåêëàìû ïðåññà ðåêëàìíîå àãåíòñòâî ïîëíîã
Кодування: windows 1251

Знімок екрану для uliks.kiev.ua:
Знімок екрану для uliks.kiev.ua
>> Перейти на веб-сайт uliks.kiev.ua <<

IP-адреса 1: 91.200.40.6
Ім'я хоста: h06.hvosting.ua
Сервер імен 1: ns1.h06.hvosting.ua
Сервер імен 2: ns2.h06.hvosting.ua
Мережа: HVOSTING-NET
Хостинг: PE Konstantin Vladimirovich Kravchenko


Інформація про веб-сайт uliks.kiev.ua:
 • Швидкість веб-сайту:
 • Розмір домашньої сторінки: 15.58 KB

 • Pagerank: 1

 • Вхідні посилання (за даними Google): 0
 • Вхідні посилання (за даними Alexa): 7

 • Сторінки в індексі Google : 0
 • Сторінки в індексі Bing: 0

 • Розташування веб-сайту:
  Україна
  Геолокація не може бути точною


  Історичні дані пошукової оптимізації для веб-сайту uliks.kiev.ua (1):

  ДатаHP SizeШвидкістьIP-адресаPRВхідні посиланняІндексовані сторінкиDmoz#
  GoogleAlexaGoogleBing
  26-10-201315.58 KB5/591.200.40.610700Ні--


  Відомості Whois для веб-сайту uliks.kiev.ua:
  uliks.kiev.ua domain lookup results from whois.ua server:
  
  domain:      uliks.kiev.ua
  dom-public:    NO
  registrant:    kv-ul209-1
  admin-c:     kv-ul209-1
  tech-c:      hvost
  mnt-by:      ua.hvosting
  nserver:     ns2.h06.hvosting.ua
  nserver:     ns1.h06.hvosting.ua
  status:      ok
  created:     2000-10-25 00:00:00+03
  modified:     2013-09-22 12:13:32+03
  expires:     2014-06-01 00:00:00+03
  source:      UAEPP
  registrar:    ua.hvosting
  organization:   Kravchenko Konstantin
  organization-loc: ФОП Кравченко К.В.
  url:       http://hvosting.ua
  city:       Kyiv
  country:     UA
  source:      UAEPP
  contact-id:    kv-ul209-1
  person:      n/a
  person-loc:    Рекламное агентство "Уликс"
  organization-loc: Рекламное агентство "Уликс"
  e-mail:      evgeniya_petrik@mail.ru
  country:     UA
  address-loc:   Терещенковская 21
  address-loc:   КИЕВ
  postal-code-loc: 01004
  country-loc:   UA
  phone:      +380.442465860
  fax:       +380.442352173
  mnt-by:      ua.hvosting
  status:      ok
  status:      linked
  created:     2013-02-01 00:30:55+02
  source:      UAEPP
  contact-id:    kv-ul209-1
  person:      n/a
  person-loc:    Рекламное агентство "Уликс"
  organization-loc: Рекламное агентство "Уликс"
  e-mail:      evgeniya_petrik@mail.ru
  country:     UA
  address-loc:   Терещенковская 21
  address-loc:   КИЕВ
  postal-code-loc: 01004
  country-loc:   UA
  phone:      +380.442465860
  fax:       +380.442352173
  mnt-by:      ua.hvosting
  status:      ok
  status:      linked
  created:     2013-02-01 00:30:55+02
  source:      UAEPP
  contact-id:    hvost
  person:      SPD Kravchenko K.V.
  organization:   SPD Kravchenko K.V.
  e-mail:      hostmaster@hvosting.ua
  address:     P.O. Box 265 Kiev - 222
  address:     KYIV
  postal-code:   02222
  country:     UA
  country-loc:   UA
  phone:      +380.444981748
  mnt-by:      ua.hvosting
  status:      ok
  status:      linked
  created:     2005-12-29 00:00:00+02
  modified:     2011-11-23 13:11:48+02
  source:      UAEPP
  
  


  Нещодавно перевірені веб-сайти:  •  wifilan.lg.ua  •  deagostini.ua  •  aquaforum.ua  •  edbo.gov.ua  •  kdais.kiev.ua  •  kanzas.ua  •  mail.zp.ua  •  xpress-club.lg.ua  •  treasury.gov.ua  •  donor.org.ua  •  ohoronapraci.kiev.ua  •  alport.lg.ua  •  whois.com.ua  •  complektuha.com.ua  •  gport.com.ua  •  platilib.com.ua  •  pslan.kiev.ua  •  princeauto.com.ua  •  tourism.gov.ua  •  chatinet.zp.ua  •  wix.ua  •  legalaid.gov.ua  •  gurubuy.com.ua  •  minjust.gov.ua  •  zno-kharkiv.org.ua  •  iname.ua  •  ucpa.com.ua  •  lifebox.com.ua  •  dabi.gov.ua  •  utm.in.ua